Termeni și condiții

Termeni și condiții generale de utilizare a Portalului www.credit7.md

Prin utilizarea Portalului și a serviciilor ești de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare a Portalului, inclusiv accepți recepționarea informațiilor prin intermediul mesajelor SMS și a poștei electronice. De asemenea îți exprimi consimțămîntul în vederea colectării și utilizării anumitor informații  cu caracter personal, în scopurile specificate în prezentul Regulament.

 

Termenii următori vor avea semnificațiile atribuite acestora mai jos, atunci când sunt utilizați în cuprinsul acestor ”Termeni și condiții generale de utilizare a Portalului credit7.md”:

 

Biroul de Credit – persoană juridică de drept privat constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau de societate pe acţiuni, înregistrată conform legislaţiei, care prestează servicii de formare, prelucrare şi păstrare a istoriilor de credit, precum şi de prezentare a rapoartelor de credit, şi servicii aferente (conform Legii nr. 122 din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit);

 

Contract de împrumut – contract care reglementează informații privind părțile și condițiile de acordare a împrumutului de către Împrumutător. Prezenții Termeni și Condiții generale sunt parte integrantă din Contractul de împrumut;

 

Împrumutător – Organizația de Creditare Nebancară “AVENTUS FINANCE” SRL;

 

Împrumutat – orice persoană fizică, rezident al Republicii Moldova, are capacitate de exercițiu deplină și nu se află sub influența substanțelor intoxicante, care solicită un împrumut și este interesată să încheie contractul de împrumut cu Împrumutătorul;

 

Legislația aplicabilă – legile și reglementările aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cele care reglementează contractele de credit pentru consumatori;

 

Părți – Împrumutatul și Împrumutătorul respectiv, iar ”Parte” va însemna oricare dintre aceștia.

 

Portal – website-ul Împrumutătorului, adresa www.credit7.md, unde Împrumutatul se înregistrează, își crează Profilul, aplică pentru obținerea Împrumutului și interacționează cu Împrumutătorul prin schimb de informații;

 

Profilul Împrumutatului – Cabinetul personal al Împrumutatului pe Portal, mereu accesibil acestuia, prin introducerea email-ului și a parolei unice pe Portal.

I. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1. Activitatea Organizației de Creditare Nebancară ”Aventus Finance” S.R.L., IDNO 1017600033652 este reglementată de Legislația Republicii Moldova, inclusiv de Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară nr. 1 din 16.03.2018 și Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

 

1.2. Organizația de Creditare Nebancară ”Aventus Finance” S.R.L. în calitate de operator de date personale, înregistrat cu nr. 0001391, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute în Legea nr. 133 din 08.07.2011 datele cu caracter personal ale Împrumutătorului;

 

1.3. Datele cu caracter personal ale Împrumutatului includ toate sau una din categoriile:numele și prenumele, patronimicul, număr de identificare, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, data nașterii, sexul, imaginea vizuală (fotografia), înregistrările de voce, rechizitele bancare, număr de telefon, parola Profilului împrumutatului oferită de pe Portal, date financiare cu privire la conturile de împrumut ținute la Companie, informație cu privire la solvabilitatea împrumutatului în scopul evaluării credibilității și veridicității informațiilor prezentate, în conformitate cu prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 07.08.2011;

 

1.4. Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal de către O.C.N. ”Aventus Finance” S.R.L. în vederea desfășurării activității de acordare și evidență a împrumuturilor:

• perfectarea rapoartelor de credit;

• evaluarea credibilității potențialului client sau debitor

• analiza solvabilității și a situației economico-financiare;

• colectarea debitelor;

• cesionarea drepturilor ce rezumă din contractele de împrumut către terți în vederea recuperării creanțelor;

• efectuării studiilor de marketing, publicitate sau prospectare comercială.

 

1.5. Pentru realizarea acestor scopuri, Împrumutatul este obligat să furnizeze date actuale, complete și corecte, acestea fiind indispensabile încheierii contractelor. În caz contrar nu va fi posibil de a încheia contractul de împrumut.

 

1.6. Prin completarea anchetei, împrumutatul își dă acordul în mod expres și neechivoc ca datele cu caracter personal să-i fie stocate și prelucrate de O.C.N.”Aventus Finance” S.R.L.

 

1.7. O.C.N.”Aventus Finance” S.R.L. va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

 

1.8. În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011, împrumutatul dispune de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal,  dreptul de opoziție al subiectelor datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și accesul la justiție.

II. ÎNREGISTRAREA PE PORTAL

2.1. Împrumutatul își crează propriul Profil prin accesarea Portalului, introducînd date personale. Acesta din urmă va condiționa înregistrarea și crearea Profilului prin bifarea rubricilor de către Împrumtutat care explică că acesta:

• își dă consimțămîntul său la prelucrarea de către Împrumutător a datelor cu caracter personal ale Împrumutatului;

• a luat cunoștință cu ”Termenii și condițiile de utilizare a Portalului credit7.md”;

• își dă acordul cu privire la furnizarea informației către Birourile de Credit.

 

2.2. Pentru identificarea Împrumutatului și confirmarea datelor cu caracter personal introduse sau a modificărilor operate la adresa de E-mail și parolă, Împrumutătorul va transmite la numărul de mobil al Împrumutatului prin SMS un cod ce va servi în calitate de semnătură electronică a Împrumutatului la introducerea acestuia pe Portal.

 

2.3. Activitățile Împrumutatului care sunt realizate prin intermediul Profilului de pe Portal după introducerea adresei de e-mail și parolei de Profil a Împrumutatului, sunt confirmate prin introducerea de către Împrumutat a codului transmis prin SMS în calitate de semnătură electronică. Toate cererile, aprobările, notificările, modificările la Contract, precum și orice alte documente aprobate sau prezentate de Împrumutat prin intermediul Profilului de pe Portal după introducerea codului transmis prin SMS, se consideră obligatorii pentru Părți și echivalente cu documentele încheiate în scris. Mijloacele de program necesare a fi utilizate de către Împrumutător la prestarea serviciilor de împrumut destinate a fi utilizate pentru obţinerea din partea Împrumutatului a împrumutului reprezintă un produs asociat semnăturilor electronice. Semnătura electronică a Împrumutatului reprezintă datele în formă electronică necesare a fi completate sau anexate, care sînt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sînt utilizate ca metodă de autentificare. Împrumutătorul dispune de arhiva electronică securizată constituită dintr-un depozit structurat de documente electronice, care asigură confidenţialitatea, nonrepudierea şi integritatea acestora şi care garantează valoarea probantă în timp a documentelor electronice.

 

2.4. În cazul în care se constată că informațiile puse la dispoziție de împrumutat sunt inexacte sau neconforme cu cele furnizate de autoritațile în drept, administratorii Portalului își rezervă dreptul de a suspenda sau a șterge Profilul Împrumutatului în cauză și de a refuza încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor oferite pe Portal.

 

2.5. Împrumutatul  este singur responsabil pentru informațiile furnizate prin contul de acces creat și totodata este singur responsabil pentru respectarea drepturilor de autor cu privire la conținut așa cum este definit și protejat prin lege. Astfel accesul de a folosi portalul www.credit7.md poate înceta fără o notificare prealabilă dacă împrumutatul încalcă termenii de utilizare enumerați mai sus.

 

2.6. Înregistrarea de către Împrumutat pe Portalul Împrumutătorului nu presupune în mod obligatoriu recepționarea sumei împrumutului în conformitate cu Contractul și Termenii și condițiile generale de utilizare a Portalului.

III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT

3.1. Prin intermediul Portalului pot fi încheiate contracte de împrumut semnate cu semnătură electronică în modul descris în Clauza 2.2, iar Părțile își exprimă acordul privind recunoașterea documentelor electronice semnate prin mijloace de comunicare la distanță ca fiind echivalente documentelor pe suport de hîrtie semnate cu semnătura olografă în relaţiile contractuale dintre Părţi fiind opozabile terţilor.

 

3.2. Informaţia în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată şi/sau transmisă prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice se consideră semnată electronic după introducerea codului numeric unic transmis de către Împrumutător prin SMS la numărul Împrumutatului.

 

3.3. Codul numeric unic este introdus de către Împrumutat în Profilul personal pe Portalul Împrumutătorului.

 

3.4. Părțile își exprimă acordul privind recunoașterea documentelor electronice semnate prin mijloace de comunicare la distanță ca fiind echivalente documentelor pe suport de hîrtie semnate cu semnătura olografă în relaţiile contractuale dintre Părţi fiind opozabile terţilor.

 

3.5. Împrumutatul poate actualiza informația referitoare la Împrumutat prin intermediul Cabinetului Personal, avînd posibilitate să încarce documente identificate de către Împrumutător cu privire la Împrumutat.

 

3.6. Împrumutatul are dreptul de a efectua și alte acțiuni specificate pe Portal prin intermediul Cabinetului Personal, inclusiv, dar fără a se limita la recepționarea informației referitoare la Contractul de împrumut, plățile efectuate, istoria creditară și luarea la cunoștință a informației referitoare la schimbul de informații între Părți în scopul contractării.

 

3.7. Părțile se obligă să nu dezvăluie persoanelor terțe nici o informație apărută în legătură cu Contractul de împrumut, cu excepția cazurilor specificate de legislația Republicii Moldova.

 

3.8. Pentru împrumutații care nu au avut anterior relații contractuale cu Creditorul și nu au semnat manual pe hârtie în acordul sau contractul de împrumut care conține clauze privind recunoașterea reciprocă de către părți a documentelor electronice semnate cu o semnătură electronică simplă, echivalente documentelor pe suport de hârtie semnate manual, poate fi solicitată confirmarea ulterioară a obligațiilor pe care le-au asumat în contractul de împrumut, prin aplicarea unei semnături manuale pe contractul de împrumut, completat electronic și tipărit în biroul Creditorului, după ce identitatea sa a fost verificată corespunzător prin compararea cu un document de identitate valabil până la primirea primului împrumut.

 

IV. COPYWRITE

4.1. “Credit7” deține drepturi legale referitoare la grafică, modalitatea de prezentare și conținutul Portalului și documentelor asociate acordării împrumutului.

 

4.2. Aceste drepturi sunt protejate de Constituția Republicii Moldova, acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte semnatară, Legea drepturilor de autor și a drepturilor conexe nr. 139 din 2 iulie 2010 și alte documente normative.

 

4.3. Nu se acceptă copierea, modificarea, transmiterea, publicarea, sub orice formă a conținutului și a graficii Portalului www.credit7.md.

V. CLAUZE FINALE

5.1. Utilizarea și accesul acestui Portal și a informațiilor conținute reprezintă automat acceptul tuturor termenilor și condițiilor prezentate mai sus.

 

5.2. În condițiile nerespectării termenilor și condițiilor menționate precum și în caz de frauda sau alte acțiuni care pot aduce prejudicii Credit7, accesul Împrumutatului la serviciile oferite de Portalul www.credit7.md poate fi întrerupt sau limitat.

Alege suma
MDL
-
+
1000 MDL7000 MDL
Alege perioada
zile
-
+
10 дней30 дней
  • Suma solicitată

    MDL

  • Rata lunară

    MDL MDL

  • Data achitării

  • Nr. de plăți
    până pe

Grafic de rambursare Informația precontractuală Exemplu reprezentativ