Regulamentul eco tombolei

1. Regulamentul tombolei

1.1 Organizatorul tombolei „Eco tombolă!” (numită în cele ce urmează “Tombola”) este O.C.N. Aventus Finance S.R.L. (denumită în continuare „Organizator”), cod fiscal: 1017600033652, cu sediul în Chișinău, str. 31 August 1989, nr.64, Republica Moldova,www.credit7.md, tel.: +373 22877-077.

1.2 Tombola se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament.

1.3 Regulamentul Tombolei este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant, în oficiile Organizatorului (adresele oficiilor le găsiți aici).

1.4 Organizatorul nu își va asuma nici-o responsabilitate cu privire la cunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Tombolei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Tombolei.

2. PERIOADA TOMBOLEI, ARIA DE DESFĂȘURARE

2.1 Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

2.2 Perioada de desfășurare a Tombolei este: 18 mai 2020 – 15 iunie 2020 inclusiv. După încheierea tombolei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării tombolei.

2.3 Extragerea câștigătorilor Tombolei va avea loc pe data de 18 iunie 2020, online, prin intermediul platformei https://www.random.org/. Câștigătorul va fi anunțat telefonic, iar numele va fi afișat pe pagina de Facebook a organizatorului.

3. PARTICIPANȚII LA TOMBOLĂ

3.1 Tombola este destinată persoanelor fizice, clienți ai Organizatorului, care în perioada de desfășurare a tombolei cu contractat cel puțin un credit repetat nebancar pe termen scurt (pînă la 30 zile) în sumă de până la 7000-00 (șapte mii) MDL (creditele obținute în cadrul promoției primul credit gratuit, nu participă la tombolă). Fiecare persoană este inclusă în lista de potențiali câștigători în dependență de numărul de credite contractate în perioada tombolei. De exemplu: dacă persoana a contractat 2 credite, atunci ea este inclusă în tombolă de 2 ori utilizând numărul de contract al persoanei.

3.2 Participanții la Tombolă trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu.

3.3 O persoană nu poate participa în numele altei persoane.

3.4 Sunt descalificate automat persoanele care și-au asumat o identitate falsă pentru participarea în cadrul Tombolei.

3.5 Organizatorul își rezerva dreptul de a elimina din Tombolă sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, a participat utilizând date false sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL TOMBOLEI

4.1 Premiile oferite în cadrul Tombolei sunt:

  • 3 biciclete.

4.2 Premiile vor fi înmânate câștigătorilor, după confirmarea acestora, în termen de 30 zile de la validare, la sediul Organizatorului.

4.3 Câștigătorii trebuie să confirme faptul că au primit notificarea de câștig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării.

4.4 În cazul în care un câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă.

4.5 Premiile câștigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția celor 3 de rezervă.

4.6 Premiile neacordate, inclusiv cele necâştigate în Promoţie, vor rămâne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

5. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

  • Nu a fost constatată careva fraudă;
  • A respectat prevederile regulamentului;
  • La eliberarea premiului, câştigătorul prezintă act de identitate valabil şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului;
  • Nu înregistrează datorii expirate în favoarea Organizatorului;
  • Semnează un act de primire a premiului.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1 Regulamentul este disponibil gratuit pentru toți participanții la oficiile Organizatorului.

6.2 Prin participarea la aceasta tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

6.3 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Tombolă și care se află în afara culpei Organizatorului.

6.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfășurării Tombolei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.