Procedura promoției “Magia sărbătorilor continuă” 2022

 

1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.1 Organizatorul promoției „Magia sărbătorilor continuă” (numită în cele ce urmează “Promoție”) este O.C.N. „Aventus Finance” S.R.L. (denumită în continuare „Organizator”), IDNO – cod fiscal 1017600033652, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.64, Republica Moldova, tel.: +373 22 877 077.

1.2 Tombola se desfășoară în conformitate cu prezenta Procedură.

1.3 Prezenta Procedură este disponibilă public pe https://credit7.md /  .

1.4 Organizatorul nu își va asuma nici-o responsabilitate cu privire la cunoașterea de către Clienți a prevederilor prezentei Procedurii și a modificărilor acesteia atât timp cât aceasta a fost pusă la dispoziția participanților. Nici un participant nu va putea solicita continuarea Promoției și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Promoției.

2. PERIOADA TOMBOLEI, ARIA DE DESFĂȘURARE

2.1 Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

2.2 Perioada de desfășurare a Promoției este: 21 februarie 2022 – 28  februarie 2022. După încheierea promoției, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării promoției.

2.3 Extragerea va avea loc online, prin intermediul platformei https://www.random.org/ la data de 01 martie 2022.

2.4 Câștigătorul va fi anunțat telefonic, iar numele va fi afișat pe pagina de Facebook a Organizatorului.

3. PARTICIPANȚII LA TOMBOLĂ

3.1 Tombola este destinată persoanelor fizice, clienți ai Organizatorului, care în perioada de desfășurare a tombolei au contractat cel puțin un credit nebancar pe termen scurt (Credit7).

3.2 Participanții la Tombolă trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu.

3.3 Organizatorul va efectua extragerea după cum e prezentat în punctul 2.3

3.4 La data de 01.03.2022, la extragerea premiului (Apple Watch SE), vor fi incluși toți clienții care au contractat cel puțin un credit nebancar în perioada 21 februarie 2022 – 28  februarie 2022. Fiecare client va fi inclus în listă în dependență de numărul creditelor contractate (exemplu: clientul a contractat 7 credite în perioada 21 februarie 2022 – 28  februarie 2022, va fi inclus în listă pentru extragerea premiului de 7 ori).

3.5 O persoană nu poate participa și/sau ridica premiul în numele altei persoane.

3.6 Sunt descalificate automat persoanele care și-au asumat o identitate falsă pentru participarea în cadrul Tombolei.

3.7 Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Tombolă sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, a participat utilizând date false sau nu respectă prevederile Procedurii.

3.8 Nu pot participa la Tombolă, angajații Organizatorului și rudele de gradul I și II, afinii ai acestora.

4. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL TOMBOLEI

4.1 Premiul oferit în cadrul Tombolei este:

  • 1 ceas smart Apple Watch SE, 44mm ;

4.2 Premiul va fi înmânat câștigătorului, după identificarea acestuia, în termen de 30 zile de la validare, la sediul Organizatorului.

4.3 Câștigătorul trebuie să confirme faptul că a primit notificarea de câștig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării.

4.4 În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă.

4.5 Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alt produs sau câștig și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentei Proceduri, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția celor 3 de rezervă.

5. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

5.1 Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

  • nu a fost constatată careva fraudă;
  • a respectat prevederile prezentei Proceduri;
  • la eliberarea premiului, câştigătorul prezintă act de identitate valabil şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului;
  • nu înregistrează datorii expirate în favoarea Organizatorului;
  • semnează un act de primire a premiului.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1 Prezenta Procedură este disponibilă public pe https://credit7.md

6.2 Prin participarea la aceasta tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentei Proceduri.

6.3 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Tombolă și care se află în afara culpei Organizatorului.

6.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Procedura pe parcursul desfășurării Tombolei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.